Paper Information


Title ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠌ ᠡ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
Keyword ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠠᠭ᠋ ᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ᠂ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠌ ᠡ ᠦᠷᠳᠡᠭ
Abstract ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠦᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠮᠦᠨ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠡᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ 21 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠢᠰᠤᠯᠳᠤᠭᠡᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤᠨ ᠦᠨ᠌ ᠡ ᠦᠷᠳᠡᠭᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠤᠯᠡᠮ ᠴᠢᠬᠤᠯᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2003年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn