Paper Information


Title ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠢᠮᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ(1)-ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠦᠰᠤᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ
Creator ᠰᠠᠢᠨ
Keyword ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ;ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠢᠮᠦ ᠪ;ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ;ᠡᠬᠦᠰᠤᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ
Abstract 1846ᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠲᠦᠸᠮᠰ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠤᠰᠭᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠲᠠᠭᠠᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠡᠯᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠡᠬᠦᠰᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ140 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1992年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn