Paper Information


Title ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠡᠾᠧ ᠲᠠᠨ᠌ ᠠ
Keyword ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠤᠲᠠᠳ; ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ; ᠦᠪᠡᠷ  ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ
Abstract ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮᠠᠳ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠢ 《ᠦᠬᠦᠮᠡᠯ ᠢᠢᠡᠣᠷ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ》ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠂ᠪᠣᠳᠤᠵᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠰᠢ ᠶᠠᠰᠠᠢ ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠲᠡᠮ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠣᠬᠷ ᠪᠠᠯᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠢ ᠡᠯᠡᠷ ᠪᠠᠯᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ ᠠ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠴᠦ ᠪᠣᠢ᠃ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠲᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠰᠤᠷᠤᠨ᠌ ᠠ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠲᠤᠩ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠤᠬᠤᠷ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠶᠤᠲᠠᠳᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠷᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠪᠣᠳᠠᠳᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠪᠠ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠲᠡᠮ ᠢ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠣᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2014年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn