Paper Information


Title ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠬᠠ‍᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
Keyword ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ; ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
Abstract ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠮᠦᠨ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ《 ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠭᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ》 ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠡᠳ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠰᠤᠴᠡ ᠡᠴᠡ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠳᠡᠭ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠵᠢ ᠲᠡᠷᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2016年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn