Paper Information


Title 20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠲᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠵᠦᠭ  ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠢᠯᠲᠡ ᠪᠠ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠯ
Creator ᠰ᠂ ᠰᠡᠷᠡᠩ
Keyword 20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ; ᠲᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠵᠦᠭ ; ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠩᠭᠦᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ; ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ  
Abstract 20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠠᠵᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠡᠯ ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠨᠷ ᠬᠠᠷᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠩᠭᠦᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠵᠦᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠢᠯ ᠲᠠᠮᠠᠦᠯᠦᠯ— ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠩᠭᠦᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠩᠭᠦᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠨᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠳᠠᠨᠢᠯᠲᠠ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠭᠲᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠯ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn