Paper Information


Title ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠽᠸ ᠮᠢᠨ ᠨᠦᠭᠦᠷ ᠤᠨ 《ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ᠂ ᠲᠤᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ》ᠤ᠋ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠠᠢ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ
Keyword ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠽᠸ ᠮᠢᠨ ; 《ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ᠂ ᠲᠤᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ》ᠤ᠋ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ; ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ
Abstract ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠳᠡᠦᠡᠬᠨ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ ᠲᠤᠤᠷ ᠠ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠽᠸ ᠮᠢᠨ ᠨᠦᠭᠦᠷ ᠮᠠᠨ ᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 《ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ᠂ ᠲᠤᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ》ᠤ᠋ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠦᠬᠡᠳᠦ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮᠲᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠬᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠤᠨᠤᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ 《ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ᠂ ᠲᠤᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ》ᠤ᠋ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2008年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn