Paper Information


Title 《ᠢᠨᠵᠠᠨᠨ᠋ᠠᠰᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ》 ᠤᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠤᠭ ᠴᠡᠴᠡᠭ — 《ᠢᠨᠵᠠᠨᠨ᠋ᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ》 ᠨᠤᠮ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭ᠋ᠠᠳ
Creator ᠲᠠ‍ · ᠡᠷᠳᠡᠨ᠋ᠢᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ
Keyword
Abstract
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1999年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn