Paper Information


Title ᠡᠵᠡᠨ ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠨ
Creator ᠠᠯᠳᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ
Keyword ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢᠰᠢᠯ; ᠦᠭᠦᠯᠡᠮᠵᠢ; ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠨ
Abstract ᠡᠵᠡᠡ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠴᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳᠤ ᠲᠦᠰᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠮᠡᠯᠢᠭ ᠠᠭ᠋ᠤᠳᠠᠮ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠤᠢ ᠬᠦᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶᠦᠭ ᠲᠠᠭ᠋ᠠᠳᠡᠢ ᠨᠦᠮᠦᠷᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠰᠠᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠭᠠᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭ᠋ᠤᠵᠢᠮᠬᠠᠨ ᠵᠠᠢᠴᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠲᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠷ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠵᠡᠳ ᠰᠢᠳᠤᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠋ᠤᠴᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠡᠡᠢᠮᠦᠷᠢ ᠰᠦᠯᠳᠡᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠪᠠᠯᠭᠡᠳᠤ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠦᠷᠬᠦᠭᠡ ᠪᠠᠢᠵᠦ᠂ ᠮᠠᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠦᠪᠬᠢᠨ᠋ᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠡᠯ ᠪᠠᠢᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠦᠨ ᠴᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭ᠋ᠤᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn