Paper Information


Title ᠠ‍•ᠤᠳᠽᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠤᠵᠢᠰ ᠲᠤ ᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠭᠡᠷᠢᠭᠳᠡᠯ
Creator ᠴᠢᠩ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword ᠠ‍•ᠤᠳᠽᠠᠷ; ᠲᠣᠭᠤᠵᠢᠰ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠭᠡ; ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ; ᠲᠦᠭᠡᠷᠢᠭᠳᠡᠯ
Abstract ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠣᠶᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠣᠣ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠯ ᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠥ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠡᠷᠬᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠰᠤ ᠡᠴᠡ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠠ‍•ᠤᠳᠽᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠵᠢᠰ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠳᠥ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠦᠭᠡᠷᠢᠭᠳᠡᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠥ ᠪᠡᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠠ‍•ᠤᠳᠽᠠᠷ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠦᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠵᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠲᠦᠭᠡᠷᠢᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠳᠤᠯᠢᠭ ᠡᠵᠡᠭᠦᠢ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠯ ᠲᠡᠢ《ᠣᠣᠷ ᠪᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠲᠣᠭᠳᠤᠯᠤᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ᠂ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠌ᠴᠡᠨ ᠵᠢᠭᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2008年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn