Paper Information


Title 《ᠬᠢᠩ ᠬᠦᠨ ᠬᠡᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ》 ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠵᠢᠯᠡᠭᠡ
Creator ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ ᠷᠦᠩ
Keyword 《ᠬᠠᠢᠩ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ》; ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ; ᠦᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ
Abstract 《ᠬᠠᠢᠩ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ》 ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠦᠭᠡᠳᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨᠪᠦᠭᠡᠳ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠤᠳᠤ ᠦᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠦᠷᠰᠦ ᠪᠠ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠴᠠᠯᠳᠤᠯ᠂ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠦᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ᠂ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠦᠪᠴᠢ ᠲᠦᠷᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ ᠠ᠂ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠷᠭᠡᠮ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠠᠯᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠢᠴᠠ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠪᠡ᠂
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn