Paper Information


Title ᠲᠦᠰᠢᠶᠡᠲᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠢᠢᠴᠢᠨᠲᠠᠯ ᠠ ᠰᠣᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠰᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯᠲᠡ
Creator ᠾᠧ ᠶᠸ᠌᠌᠋᠋; ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ
Keyword ᠲᠦᠰᠢᠶᠡᠲᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ;ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠋ ᠠ; ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ
Abstract ᠲᠦᠰᠢᠶᠡᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠢᠢᠴᠢᠨᠳᠠᠯ ᠠ ᠰᠣᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠣᠳᠤᠮ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠦᠭᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠢᠥ ᠰᠢᠲᠦᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠲᠤᠰ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠠᠷ  ᠤᠨ ᠼᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠤᠪᠤᠷ ᠵᠢᠴᠢ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠋ ᠠ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn