Paper Information


Title 《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠰ》ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠨᠡᠢ᠌ᠳᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ 《ᠰᠸᠩ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ》ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠠᠯᠳᠠᠨᠸᠴᠢᠷ
Keyword 《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠰ》; ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠢᠨᠴᠢᠨ; 《ᠰᠸᠩ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ》
Abstract ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠢᠨᠴᠢᠨ ᠪᠤᠯ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠮᠦᠨ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠶᠢᠨᠷ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯᠳᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠰ》ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ 《ᠰᠸᠩ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ》 ᠶ᠋ᠢ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠳᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠳᠤᠰ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ ᠰᠸᠩ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠯ᠃ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤᠭᠳᠠᠨᠢᠯ ᠪᠠ ᠡᠷᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠯᠢᠭ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠭᠲᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn