Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠤᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ
Creator ᠮᠡᠷᠭᠡᠨᠭ᠋ᠤᠤ᠎ᠠ
Keyword ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠵᠤᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ; ᠪᠠᠢᠭ᠋ᠠᠯᠢ ᠠᠬᠤᠢ; ᠲᠡᠭᠡᠳᠤᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ
Abstract ᠵᠤᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠤᠳᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠨ᠋ᠡᠯᠳᠡ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠯ ᠡᠴᠨ ᠰᠠᠯᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠤᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠬᠡᠨ ᠡᠴᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠢ ᠬᠠᠢᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠤᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭ᠋ᠨᠠ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭ᠋ᠠᠯᠠᠵᠦ ᠬᠢᠮᠠᠭ᠋ᠠᠳᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠪᠡ ᠪᠠᠢᠭ᠋ᠠᠯᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠤᠭ᠋ᠠᠯ ᠲᠦᠷᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠰᠢᠳᠤᠵᠦ ᠰᠦᠰᠤᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠲᠤᠰᠬᠠᠵᠳᠠᠵᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠡᠨ᠋ᠡ ᠬᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠋ᠠᠯᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤᠯᠡᠬᠦ ᠦᠨ᠋ᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠤᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠠᠪᠴᠦ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn