Paper Information


Title 《ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠳᠡᠬᠢ《ᠰᠠᠢᠢᠳ》ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠭ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠢ ᠿᠦᠩ
Keyword 《ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》; ᠰᠠᠢᠢᠳ; ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠡᠷ ᠡ; ᠤᠳᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯ
Abstract 13 ᠳ᠍᠋ ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠣᠯᠭᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠬᠤ《ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠢ ᠰᠢᠭᠦᠨ ᠣᠩᠰᠢᠬᠤ ᠳᠤ《ᠰᠠᠢᠢᠳ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ 5 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ 《ᠰᠠᠢᠢᠳ》ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠨᠢ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠬᠢ 《ᠰᠠᠢᠢᠳ》(《ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠯ ᠰᠠᠢᠢᠳ》)ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠦ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠤᠤᠯ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠳᠤ《ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ》ᠵᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn