Paper Information


Title ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》 ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ
Creator ᠳ᠋ • ᠲᠠᠶᠠ
Keyword ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ; 《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》; ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ
Abstract 《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠢ᠌ᠳᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ — ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ  ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠠᠮᠠ ᠪᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ 《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》 ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠭᠡᠷ ᠠᠪᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠭᠦᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠦᠰᠦᠳ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠤᠯᠢᠴᠢ (ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷᠴᠢ)ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠲᠸᠺᠰᠲ ᠤᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤ᠂《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》ᠪᠤᠯ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ᠌ᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2013年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn