Paper Information


Title ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ
Creator ᠦ‍ · ᠡᠷᠬᠢᠮᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ; ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭ; ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠤᠶᠤᠯ
Abstract ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠸᠠᠩ ᠮᠤ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠯᠦᠭᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2003年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn