Paper Information


Title ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠪᠡ ᠴᠢᠳᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠩ᠋ᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Creator ᠱᠤ ᠭᠤᠸᠠᠩ
Keyword ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ; ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ; ᠴᠢᠳᠭᠦᠷ; ᠰᠤᠶᠤᠯ
Abstract ᠴᠢᠳᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠤᠷᠲᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ᠌ᠯᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠤᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠳᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠴᠢᠳᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠳᠭᠦᠷ ᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠨᠡᠩ ᠴᠦ ᠴᠢᠳᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢ8ᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠩ᠋ᠭᠤᠢ ᠪᠤᠳᠠᠰᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠳᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠪᠡ ᠴᠢᠳᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠨ᠂ ᠴᠢᠳᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠤᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠪᠠᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2013年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn