Paper Information


Title ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠤᠨᠤᠮᠢᠲ᠋ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ
Creator ᠸᠠᠩ ᠹᠧᠩ ᠯᠧᠢ; ᠪᠤᠤ ᠵᠢᠩ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ
Keyword ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ; ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠤᠨᠤᠮᠢᠲ᠋ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ; ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ
Abstract ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠤᠨᠤᠮᠢᠲ᠋ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ (1911 — 1920) ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢᠳ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠡᠳᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠠᠮ ᠮᠦᠷᠢ ᠡᠷᠢᠯᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠲᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ 1911 — 1920 ᠣᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠤᠨᠤᠮᠢᠲ᠋ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2010年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn