Paper Information


Title ᠲᠠᠮ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠴᠸᠨ ᠬᠤᠩ
Keyword ᠲᠠᠮ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ;ᠬᠤᠷ; ᠲᠦᠪᠡᠳ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠮ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡᠲᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠰᠣᠶᠡᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠪᠠ᠃ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠮ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠢ 《ᠲᠦᠪᠡᠳᠵᠢᠵᠠᠢ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠭᠡᠭᠡᠷ  ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠪᠡᠳᠵᠢᠯ ᠨᠢ 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠴᠡ》 《 ᠬᠤᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ》 ᠲᠠᠬᠢᠨ 《ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ》 ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠬᠤ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn