Paper Information


Title ᠬᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ
Creator ᠬᠠᠰᠴᠡᠴᠡᠭ
Keyword ᠬᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ;ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ; ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ; ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ; ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ
Abstract ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠨᠢ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ᠂ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠲᠡᠦᠬᠡ᠂ ᠱᠢᠰᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ᠂ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠨᠢᠯ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠪᠠ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠪᠠ ᠣᠳᠣᠬᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠴᠢᠭᠠᠰᠢᠳᠠ ᠨᠡᠩ ᠭᠦᠨᠵᠢᠭᠡᠢᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn