Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ 《ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ》 ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ
Creator ᠪᠢᠩ ᠮᠸᠢ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ; 《ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ》 ; ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ; ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ 《ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ》 ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯᠳᠡ᠂ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠯᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ ᠤᠳ ᠨᠢ 《ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ》 ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠂ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠬᠡᠬᠦ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠰᠤ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠳᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ 《ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ》 ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠦ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠦᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠤᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠡᠬᠢ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠲᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭᠠᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠦᠬᠢ ᠠᠭᠤᠰᠤᠯᠴᠡᠯ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2008年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn