Paper Information


Title ᠪᠤᠤ ᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠪᠠ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠬᠠᠰᠭᠡᠷᠡᠯ
Keyword ᠪᠤᠤ ᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ; ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠢᠷᠠᠲᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ; ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡ; ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡ
Abstract ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠢᠷᠠᠲᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢᠯᠠᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠤ ᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠡ ᠤ ᠦᠭᠹᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠣᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠪᠤᠤ ᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠲᠡᠨ ᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2018年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn