Paper Information


Title ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯᠲᠡ
Creator ᠪᠦᠷᠢᠨᠮᠡᠨᠲᠦ
Keyword ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ; ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ; ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠣᠯᠭᠡ
Abstract ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠠᠷᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠤᠨᠤᠯ᠂ ᠲᠡᠯᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠠᠷᠠ ᠭᠬᠢᠷᠲᠦᠬᠦ ᠵᠢ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠡᠳᠤᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠧᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠰᠤ ᠲᠤᠷᠠᠨ᠂ ᠰᠣᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠮᠠᠰᠢᠨ᠂ ᠴᠠᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠦᠩᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠡᠯᠭᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠨᠠᠷᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠤᠨᠤᠯ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠠᠨᠷᠠ ᠰᠠᠷᠠ ᠬᠬᠢᠷᠲᠦᠭᠦ ᠵᠢ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠦᠨᠨᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠲᠤᠩ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2001年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn