Paper Information


Title ᠬᠠᠰᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠤ • ᠴᠠᠬᠢᠯᠤᠯ
Keyword ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ; ᠰᠦᠭ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ; ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ
Abstract ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨᠤᠯ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠦᠢ᠌ᠴᠢ ᠬᠠᠰᠪᠤ ᠪᠡᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠭᠤᠣ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠲᠤᠷᠠᠳᠴᠤ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠬᠠᠰᠪᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠤᠨᠤᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ᠌ᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ᠌ᠯᠡ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠢᠠ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠬᠦ ᠰᠢᠨᠡᠪᠳᠦᠷ ᠴᠡᠭ ᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠠᠰᠪᠤ ᠶᠢᠨ《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ》 ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠢᠠ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠵᠦ ᠮᠦᠴᠢᠳᠭᠡᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2001年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn