Paper Information


Title 《ᠷᠸᠨ᠎ᠠ ᠦᠨᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》ᠬᠢᠭᠡᠳ 《ᠺᠠᠷᠢᠯᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳ᠋ᠢᠮᠨᠠᠢ》
Creator ᠰᠡᠴᠡᠩᠭᠡᠷᠡᠯ
Keyword 《ᠷᠸᠨ᠎ᠠ ᠦᠨᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》;《ᠺᠠᠷᠢᠯᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳ᠋ᠢᠮᠨᠠᠢ》; ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ《ᠷᠸᠨ᠎ᠠ ᠦᠨᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》ᠬᠢᠭᠡᠳ《ᠺᠠᠷᠢᠯᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳ᠋ᠢᠮᠨᠠᠢ》ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠤᠭᠳᠠ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠢ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2015年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn