Paper Information


Title ᠲᠦᠷᠦ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ-ᠳ᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠲᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Creator ᠢᠤᠢ ᠯᠠᠨ
Keyword ᠳ᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠤᠷᠵᠢ; ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ; ᠷᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ; ᠪᠡᠶᠡᠴᠢ ᠤᠷᠮᠠᠰ
Abstract ᠳ᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠨᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠦᠰᠡᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠲᠠᠨ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮᠴᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠲᠡᠢ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯᠡᠯ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠬᠤᠨᠢᠬᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠡᠮᠵᠡᠭ ᠪᠡᠶᠡᠴᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn