Paper Information


Title ᠪᠦᠬᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠠ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ
Creator ᠮᠦ‍᠂ ᠰᠠᠢ᠌ᠵᠢᠷᠠᠬᠤ
Keyword ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠪᠦᠬᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ; ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠳ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠡ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠨ᠂ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠪᠠ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2006年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn