Paper Information


Title 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠪᠠᠰᠢ ᠬᠤᠩ ᠲᠠᠢᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator 〈ᠤᠷᠤᠰ〉ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ
Keyword ᠠ᠊᠂ ᠪ᠂ᠫᠫᠤᠫᠸ;1847ᠣᠨ;《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠪᠠᠰᠢ ᠬᠤᠩ ᠲᠠᠢᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ》
Abstract 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠪᠠᠰᠢ ᠬᠤᠩ ᠲᠤᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠭᠤᠮᠪᠤᠶᠸᠸ ᠤᠨ ᠲᠸᠺᠰᠲ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ;ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠰ ᠲᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠰ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠ‍᠂ ᠪ᠂ ᠫᠤᠫᠤᠫᠸ ᠤᠨ ᠲᠸᠺᠰᠲ ᠲᠠᠢ ᠶᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠭᠤᠮᠪᠤᠶᠸ ᠤᠨ ᠲᠸᠺᠰᠲ ᠲᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠰᠠᠨ A.B.C ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠸᠺᠰᠲ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠠ‍᠂ᠫ᠂ᠫᠤᠫᠤᠸ ᠤᠨ ᠲᠸᠺᠰᠲ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠸᠺᠰᠲ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠬᠠᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn