Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ《ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ》
Creator ᠶ • ᠴᠠᠭᠠᠨᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ
Keyword ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠲᠠᠸᠠᠷᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨᠤᠯ; ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ
Abstract ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ᠂ ᠭᠤᠣ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ᠂ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠶᠡᠴᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳᠴᠢ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠯ ᠳᠤ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ《ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ》 ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠵᠢᠭᠤ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠳᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ — ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠬᠠᠳᠤᠭᠳᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠲᠠᠸᠠᠷᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨᠤᠯ — 《ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ》 ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2016年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn