Paper Information


Title ᠤᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠦᠭᠳᠡᠷᠡᠭᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶᠢᠭ
Creator ᠨᠠᠪᠴᠢᠮ᠎ᠠ
Keyword ᠤᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠦᠭᠳᠡᠷᠡᠭᠡ; ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶᠢᠭ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠤᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠦᠭᠳᠡᠷᠡᠭᠡ ᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠭᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠲᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠠᠷᠠᠬᠠᠢᠰᠢᠬᠤ᠂ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠋ᠤᠯᠢᠭ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠦᠨ ᠪᠠᠢᠯᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠦᠯᠦ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠋ᠤᠷᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤᠯᠤᠭ᠋ᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭ᠋ᠠᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠢ ᠪᠤᠳᠠᠲᠠᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2001年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn