Paper Information


Title 《ᠭᠡᠰᠡᠷ》 ᠲᠡᠬᠢ ᠡᠨ᠋ᠡᠳᠭᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ
Creator ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤᠭᠲᠠᠬᠤ
Keyword
Abstract 《ᠭᠡᠰᠡᠷ》 ᠪᠤᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠲᠤ ᠤᠳᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠦᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ 《ᠭᠡᠰᠡᠷ》 ᠨᠢ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠡᠨ᠋ᠡᠳᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠠᠭ᠋ᠤᠰᠤᠯᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠦ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 《ᠭᠡᠰᠡᠷ》 ᠦᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠨᠢ 《ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡᠳᠡᠢ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠨ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠨ᠋ᠡᠳᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠢ (1) ᠡᠨ᠋ᠡᠳᠬᠡᠭ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠋ᠤᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ; (2) ᠡᠨ᠋ᠡᠳᠬᠡᠭ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠦᠭ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠯ; (3) 《ᠭᠡᠰᠡᠷ》 ᠲᠡᠬᠢ ᠡᠨ᠋ᠡᠳᠬᠡᠭ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠭᠦᠯᠡᠨ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1993年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn