Paper Information


Title ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ
Creator ᠴᠡᠪᠠᠯᠸᠩᠴᠤᠭᠳᠤᠷᠵᠢ
Keyword
Abstract ᠲᠤᠰ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠨᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠠᠵᠷ ᠲᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠠᠯᠢᠭᠠᠴᠢ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠰᠠᠩᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠣᠨᠭᠤᠨ ᠠᠪᠤᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2015年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn