Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠵᠢᠨ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ; ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ
Abstract ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢ ᠠᠮᠢ ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠯ᠂ ᠢᠪᠡᠭᠡᠯ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ᠂ ᠢᠳᠡ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠪᠦᠷᠢᠯᠤ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭ᠋ᠠᠵᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠲᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠴᠠᠭ᠋ᠠᠰᠢᠲᠠ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠋ᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠨ᠋ᠡ ᠨᠢ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠤᠲᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠦᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠩ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠭ᠋ᠠᠵᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠨ ᠲᠠᠨ᠋ᠢᠵᠤ ᠣᠢᠯᠠᠭ᠋ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠢᠰᠪᠦᠷᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ᠂ ᠪᠠᠯᠠᠷᠯᠢᠭ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2002年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn