Paper Information


Title 《ᠬᠤᠳᠤᠭᠲᠤ ᠪᠰᠭ᠋ᠪᠠ ᠪᠯᠠᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ》᠋ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠰᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠦ ᠠ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ; 《ᠬᠤᠳᠤᠭᠲᠤ ᠪᠰᠭ᠋ᠪᠠ ᠪᠯᠠᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ》᠋ ; ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠴᠡ ᠲᠤᠭᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠤᠨ ᠲᠤ 《ᠬᠤᠳᠤᠭᠲᠤ ᠪᠰᠭ᠋ᠪᠠ ᠪᠯᠠᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ》᠋ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠮᠦᠷ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠤᠨ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ ᠨᠢ ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠬᠡ᠂ 《ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ》ᠪᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ  ᠤᠨᠬᠡᠪ ᠪᠠᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠴᠡ ᠲᠤᠭᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮ ᠡ ᠶᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2009年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn