Paper Information


Title ᠴ•ᠯᠤᠳᠤᠢᠳᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ《ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠲᠠᠮᠢᠷ》᠂ᠡ‍• ᠪᠦᠷᠢᠨᠲᠡᠭᠦᠰ ᠤᠨ 《ᠲᠡᠯᠭᠡᠷ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ》ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Creator ᠮᠦᠳᠠᠨ
Keyword ᠬᠡᠯᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ;ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠰᠣᠳᠭᠢᠯᠭᠡ; ᠭᠤᠤ ᠠ ᠵᠦᠢ; ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠨᠭᠰᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠵᠦᠢ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠵᠣᠷᠢᠵᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ ᠤᠯᠠᠮ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠲᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠵᠦ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠵᠢ ᠵᠣᠷᠢᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 2013年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn