Paper Information


Title ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠪᠤᠲᠤ ᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠤᠳᠤᠨᠭᠡᠷᠡᠯ
Keyword ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ; ᠬᠠᠪᠤᠲᠤ ᠦᠬᠡ ; ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠪᠤᠳᠤ ᠦᠬᠡ ᠨᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠨ ᠡᠴᠢᠨ᠎ᠡ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠳᠤᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠭᠡᠪᠰᠢᠮᠡᠯ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠷᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠷᠢᠳᠢ ᠰᠢᠲᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠂ ᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠤᠳᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠨ ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠨᠡᠢ᠌ᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠶᠢᠨᠷ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 赤峰学院学报(蒙文哲学社会科学版) 2007年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn