Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ《 ᠰᠢᠨ᠎ᠡ》᠋ ᠵᠢ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠤᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ-《ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ》(ᠨᠠᠢ᠋ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ)᠋ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭ᠍ᠳᠡᠯ
Creator ᠪᠠ‍ • ᠰᠦᠭᠡ
Keyword 《ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ》;ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ;《 ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ》
Abstract 《ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ》(ᠨᠠᠢ᠋ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ)᠋ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠨᠢ 《 ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ》᠂《ᠳ᠋ᠤᠭ᠍ᠲ᠋ᠤᠷᠠᠨᠲ(ᠳ᠋ᠤᠭ᠍ᠲ᠋ᠤᠷ) ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ(ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷ) ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ》᠂《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ》᠂《 ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ》 ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠤᠳ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠳᠡ ᠲᠤᠪᠤᠢ᠋ᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠡᠳᠤᠪ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ᠂ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠮᠡᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠯᠳᠡ᠂ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠋ᠳᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠰ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ《 ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ》᠂ 《 ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ》᠋ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠦᠯᠵᠦ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2004年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn