Paper Information


Title ᠣᠳᠣ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠯ
Creator ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword ᠣᠳᠣ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠨᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠭᠤᠯᠢ; ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢ
Abstract ᠣᠳᠣ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠨᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠷᠨᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ《ᠲᠤᠰᠬᠠᠬᠤᠢ ᠤᠨᠤᠯ》——《ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮᠲᠤ ᠠᠬᠤᠢᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ》——《ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ》ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠨ᠂《ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ——ᠦᠵᠡᠯ —— ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠰᠢ ᠠᠯᠳᠠᠰᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠲᠤᠷᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡ ᠵᠢ ᠵᠠᠯᠳᠠᠯᠤᠵ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠰᠢ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯᠠᠲᠤ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢᠢᠷᠡᠨ ᠨᠠᠷᠢᠰᠴᠤ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠲᠤ ᠵᠢᠮᠠ  ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠠᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2001年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn