Paper Information


Title ᠫᠦ ᠰᠦᠩ ᠯᠢᠩ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ
Creator ᠳᠠᠭᠤᠯᠠ
Keyword ᠫᠦ ᠰᠦᠩ ᠯᠢᠩ ;《ᠯᠢᠶᠦᠦ ᠵᠠᠢ ᡁᠢ ᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌》; ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ
Abstract ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠶᠢᠨᠷ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠳᠡᠭ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠪᠠ ᠫᠦ ᠰᠦᠩ ᠯᠢᠩ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠷ ᠠ ᠦᠬᠡᠢ᠌ᠴᠡᠨ ᠬᠢᠯᠢᠩ ᠬᠤᠷᠤᠰᠤᠯ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠶᠢᠨᠨ ᠡᠯᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠷᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠷᠭᠡ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 《ᠯᠢᠶᠦᠦ ᠵᠠᠢ ᡁᠢ ᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠵᠦ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠤᠨᠴᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠰᠡᠬᠦᠢ᠌ᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn