Paper Information


Title ᠣᠢᠷᠠᠳ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠯ ᠪᠠ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠯ ᠶᠤᠰᠤ
Creator ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠢᠯᠢᠭ
Keyword ᠣᠢᠷᠠᠳ ᠲᠤᠤᠯᠢ; ᠭᠠᠯ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ; ᠭᠡᠷ ᠦᠷᠬᠦᠭᠡ; ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠯ ᠶᠤᠰᠤ
Abstract ᠣᠢᠷᠠᠳ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠵᠡᠯ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ᠂ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠰᠬᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠦᠷᠬᠦᠭᠡ᠂ ᠮᠠᠯ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ᠂ ᠳᠠᠢᠨ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢᠴᠢᠯᠡᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠡᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠳᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠭᠡᠷ ᠦᠷᠬᠦᠭᠡ ᠪᠡᠨ 《ᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ》᠂ 《ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ》 ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ 《ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠰᠬᠢᠷᠠᠬᠤ》 ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠲᠡ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠦᠯ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠷ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠨᠢᠯᠲᠡ ᠳᠦ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠲᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2015年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn