Paper Information


Title ᠰᠸᠴᠤᠧᠠᠨ ᠤ ᠨᠠ ᠿᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠤᠬᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠠᠯ
Creator ᠬᠠᠰᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
Keyword ᠨᠠ ᠿᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠤᠨ; ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ; ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠤᠬᠡ 
Abstract ᠰᠸᠴᠤᠧᠠᠨ ᠤ ᠨᠠ ᠿᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠤᠨ ᠦᠭᠡᠷ ᠡ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ (ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ )ᠡᠴᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠨ ᠨᠠᠷ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡᠳᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠦ᠂ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ 《ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ》 ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠨ ᠱᠠᠱᠢᠨ ᠪᠡ ᠰᠢᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠱᠢᠨ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠱᠠᠱᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠳᠤᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠤ ᠲᠠᠳᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠰᠤᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠤᠨ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠨᠠᠡᠢᠳᠡᠯᠢᠭ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠷᠦᠢ ᠨᠠ ᠿᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠤᠨ ᠤᠨ 《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ》ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠯᠸᠮᠸᠨᠡᠲ᠋ ᠳᠤ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠡᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn