Paper Information


Title ᠬᠤᠩᠬᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤᠪᠴᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ
Keyword ᠬᠤᠩᠬᠢᠷᠠᠳ;ᠪᠠᠷᠰ ᠬᠤᠳᠠ;ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠯ
Abstract ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠰ ᠪᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠰᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠩᠬᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠢᠮᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠬᠤᠨᠬᠢᠷᠠᠳ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠂ ᠪᠠᠷᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 2006年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn