Paper Information


Title ᠪ‍ · ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠡᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ᠋ᠣᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠴᠠᠩ ᠰᠦᠸᠧ
Keyword
Abstract ᠪ‍ · ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠡᠬᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭ᠋ᠤ ᠢᠳᠡᠷ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠢᠷᠠᠭ᠋ᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠢᠭ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠳᠦ ᠭᠦᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠣᠨ᠋ᠣᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤᠨ᠋ᠢ ᠪᠠᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠣᠨ᠋ᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠭ᠋ᠠᠷᠢᠯᠬᠢᠯᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠣᠨ᠋ᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠳᠤᠪᠤᠭ᠋ᠤᠷ ᠪᠤᠯᠭ᠋ᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ (1) ᠬᠤᠷᠸᠠᠴᠢ ᠪᠠ ᠬᠤᠮᠠᠬᠢᠴᠢ ᠶᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭ᠋ᠤᠯᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠳᠡᠭ; (2) ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ ᠶᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠳᠠᠭ; (3) ᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠦᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠳᠡᠭ; (4) ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ ᠶᠤᠰᠤᠭ᠋ᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1999年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn