Paper Information


Title ᠪ‍᠂ ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠡᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
Creator ᠦ‍᠂ ᠱᠤᠭᠠᠷ ᠡ
Keyword ᠪ‍᠂ ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠡᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠡᠳᠠ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠪ‍᠂ ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠡᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠡᠳᠠ; ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠵᠢ ᠨᠡᠡᠢᠭᠡᠮ ᠳ᠋ᠡᠬᠢᠨ ᠤᠡᠢᠯᠠᠭᠠᠰᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠳᠠ; ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠢᠶᠠᠨ ᠡᠴᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭ᠍ᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠤᠡᠢᠯ ᠭᠡᠮᠡᠡᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠤᠰ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠠᠩᠭᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠡᠵᠦ᠂《ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠡᠬᠢ》 ᠨᠡᠷ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠵᠢᠶ ᠡ ᠡᠴᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠨᠠᠡᠢᠳᠠᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠡ 《 ᠪ‍᠂ ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠡᠬᠢ》 ᠨᠡᠷ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠭᠰᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ1956 ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠡᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌᠂ ᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯᠴᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ᠂ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠤᠳᠭ ᠡ ᠤᠷᠯᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠦᠨᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠡᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠡᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠭᠳᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠤ ᠤᠳᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠰᠢᠨ᠌ ᠡ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳᠪᠡ᠃《ᠰᠡᠳᠬᠢᠭ᠍ᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠤᠡᠢᠯ》᠋ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠰᠢᠭᠦᠨᠵᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠤᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 蒙古学研究 2004年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn