Paper Information


Title ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ 《ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ》 ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ (前)ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠢᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠯᠤᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠬᠦᠰᠡᠯ
Keyword ᠵᠦᠢᠷᠯᠡᠯ; ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ; ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎᠎ᠠ ᠵᠦᠷᠢᠶ ᠠ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ 《ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ》 ᠪᠠ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ〈前)ᠪᠤᠯ ᠪᠦᠷ ᠯᠡ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠦᠭ ᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠠᠭᠳᠠᠭ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠢᠷᠯᠡᠯ ᠶᠣᠮ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ 《ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ(先)ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠦᠷ ᠯᠡ ᠤᠷᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠢᠷᠯᠡᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠠᠳ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠭᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ 《 ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ》 ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ 『前』 ᠬᠢᠭᠡᠳ 〈先) ᠢᠯᠠᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠪᠠ ᠢᠵᠢᠯ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠂
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2016年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn