Paper Information


Title 《ᠲᠤᠷᠤᠨᠠᠳᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ》 ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ — ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠵᠠᠪ ᠤᠨ 《ᠠᠽᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠯᠲᠠ》ᠬᠡᠭᠦ ᠨᠤᠮ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠠᠳ
Creator ᠪᠤᠤ ᠬᠠᠢ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword ᠲᠤᠷᠤᠨᠠᠳᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ; ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠢ; ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡᠳᠦ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠦ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ
Abstract ᠳᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠵᠠᠪ ᠤᠨ 《ᠠᠽᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠯᠲᠠ》ᠬᠡᠭᠦ ᠨᠤᠮ ᠳᠡᠬᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠡᠴᠡ 《ᠲᠤᠷᠤᠨᠠᠳᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ》ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠳᠦ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ᠂ ᠴᠠᠭ ᠦᠶᠡᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠦᠭᠦᠯᠡᠨ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠵᠡᠪ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠷᠺᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠳᠡᠬᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪ ᠢ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠳᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠢ ᠨᠦᠭᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 2008年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn