Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ-ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠴᠤᠢᠳᠠᠨ ᠤ 《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ》᠋ ᠵᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠠᠳ
Creator ᠲᠢᠶᠸ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ
Keyword ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ; ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ;ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠴᠤᠢᠳᠠᠨ; 《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ》
Abstract ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠯᠡ《 ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠰᠢᠯ ᠶᠢᠡᠡ ᠰᠡᠷᠬᠦᠭᠡᠬᠦ ᠨᠢ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠤ ᠬᠡᠨᠡᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠳ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1998年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn