Paper Information


Title ᠲᠤᠯᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠳᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠳ᠋ᠠᠮᠪᠠ
Keyword ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ; ᠬᠡᠷᠢᠶᠡᠰ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ; ᠲᠤᠯᠤᠢ; ᠰᠤᠷᠬᠤᠭᠲ᠋ᠠᠨᠢ; ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠬᠦᠨᠳᠦ; ᠲᠤᠷ᠎ ᠦᠭᠡᠢ᠌ᠴᠡᠯ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠲᠤᠯᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠯᠠᠳᠠᠷ ᠲᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠦᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡ ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤ᠂ ᠲᠤᠯᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠦᠷ᠂ ᠬᠦᠴᠦ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠤᠷᠬᠤᠭᠲ᠋ᠠᠨᠢ ᠪᠡᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠮᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠭᠦᠨ ᠤᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ᠦᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠡᠳᠦᠢ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠤᠰᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠰᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠮᠦᠰᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2001年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn