Paper Information


Title ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠤᠶᠤᠨᠲᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ; ᠬᠦᠭ᠌ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ; ᠬᠦᠭ᠌ ᠦᠨ ᠰᠤᠯᠢᠭᠳᠠᠯ; ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ; ᠴᠤᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ; ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠯ
Abstract ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠬᠦᠭ᠌ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠨᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠳᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ᠂ ᠴᠤᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠲᠡᠢ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠯ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠯᠭᠤᠮ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn