Paper Information


Title ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠤᠷᠢᠶᠡᠳ ᠲᠠᠭᠤᠷ ᠡᠸᠨᠩᠬᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠡᠯᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠥ
Creator ᠳ᠂ ᠰᠸᠷᠠᠨᠪᠠᠳᠤ
Keyword ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠂ ᠪᠤᠷᠢᠶᠡᠳ ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠡᠸᠨᠩᠬᠢ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠡᠯᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠂ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠂ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠡᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠤᠷᠢᠶᠡᠳ ᠲᠠᠭᠤᠷ ᠡᠸᠨᠩᠬᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠡᠯᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠨᠡᠢᠢᠳᠠᠯᠢᠭ᠌᠌ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠡ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠤᠢᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠵᠢᠮ ᠡ ᠶᠤᠰᠤᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠵᠤᠢᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠡᠷᠢᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠵᠤᠷᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠡᠢᠯᠠᠪᠡᠯ ᠂ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠌ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠡᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠷᠭᠤᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠠᠮᠠᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠡᠢᠷᠠᠭ᠂ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠡᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠠᠭᠤᠷ ᠂ ᠡᠸᠩᠬᠢᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠦᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠡᠵᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠷᠤᠭᠡᠵᠦ ᠮᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠤᠳᠤᠮᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠡᠢᠳᠠᠭ ᠬᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2003年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn